Mali pojmovnik

Najčešće korišteni pojmovi u vezi s vodom jesu:

Kalcij (calcium) – otopljen u vodi, kalcij je faktor koji uzrokuje nastanak kamenca, a može pomoći pri otkrivanju tvrde vode.
Kloridi (chlorides) – velike količine klorida mogu uzrokovati korozivne probleme koje je u većini slučajeva moguće riješiti.
Kloramin (chloramine) – kombinacija klora i amonijaka koji služi za dezinfikaciju vode.
Deionizacija (deionisation) – dvofazan proces izmjene iona za odstranjivanje svih ioniziranih minerala i soli iz otopine. U prvoj fazi pozitivno nabijeni ioni odstranjeni su od strane kationski nabijene smjese u zamjenu za kemijski ekvivalent hidrogenih iona. U drugoj fazi negativno nabijeni ioni odstranjeni su od strane anionski nabijene smjese u zamjenu za kemijski ekvivalent hidroksidnih iona. Molekule vode formiraju se kada se hidrogenski  i hidroksidni ioni u ovom procesu spoje. Ovaj pojam, DI, se često koristi i kao pojam demineralizacije.


Gustoća (density) – masa neke supstance u odnosu na specifičnu jedinicu volumena, npr.  kilogram po metru kubičnom.
Dezinfekcija (desinfection) – proces koji može uključivati dezinfekcijske tvari poput klora, ili fizičke procese poput grijanja kako bi se ubile bakterije.
Propusnost (flow rate) – količina kapljevine koja protječe u jedinici vremena.
Grain (gr.) – jedinica koja je jednaka 0.0648 grama ili 1/7000 funte.
Zeleni pijesak (greensand) – mineral primarno sastavljen od kompleksnih silikata koji posjeduju svojstva za razmjenu iona.
Tvrdoća (hardness) – prirodna karakteristika vode koja dolazi primarno od prisutnosti otopljenih polivalentnih kationa, kao što su kalcij i magnezij. Ona može uzrokovati pojavu  kamenca vodi, škrobastu tvar u doticaju sa sapunom i slično. Tvrdoća može biti izraženu u miligramima po litri, graina po galonu, jedinica po milijunu, sve kao ekvivalent kalcij karbonata.
Hidrogenski sulfid (hydrogen sulfide) – otvorni plin lošeg mirisa koji prouzročuje glavobolju i mučninu.
Neorganske materija (inorganic matter) – tvari koje nisu dobivene iz živih organizama. U te se tvari ubraja kamenje, minerali i metali.
Ion (ion) – atom koji funkcionira kao jedinica, a ima pozitivan (kation) ili negativan (anion) električni naboj, a rezultira gubitkom ili dobitkom jednog ili više elektrona.
Razmjena iona (ion exchange) – proces otpuštanja iona iz neotopljive konstantne materije za razmjenu za ione iz smjese. Smjer razmjene ovisi o koncentraciji iona u smjesi i afiniteta iona koji se razmjenjuje sa sadašnjim ionima.
Kondicioniranje vode (water conditioning) – otklanjanje uzroka tvrdoće vode, kalcijevih i magnezijevih iona, te sve ostale mjere koje poboljšavaju estetsku kvalitetu vode (nije povezano sa zdravljem).
Magnezij (magnesium) – element koji se može pronaći u zemljinoj kori, a otpoljen u vodi daje joj tvrdoću. Magnezij je jedan od uzroka tvrdoće vode.
Mikronsko mjerilo (micron rating) – mjerilo koje se koristi da bi se iskazala karakteristika filtera odnosno količinu tvari koje se neće propustiti kroz njega. Postoje relativna i nominalna mikronska mjerila.
Organska materija (organic matter) – po svojoj karbonsko-hidrogenskoj strukturi, organska materija je tvar koja je nastala iz biljaka ili životinja.
Oksidacija (oxidation) – kemijski proces u kojem su elektroni odstranjeni iz atoma, iona ili materije, uzrokujući povećanje valentnosti te tvari. Proces obuhvaća oksidirajuće sredstvo koje je reducirano i reducirano sredstvo koje je oksidirano.
Osmoza (osmosis) – označava prolaz otopine kroz polupropusnu membranu koja će propustiti otopinu, ali ne i otapalo. Normalan tok osmoze ide tako da se iz razvodnjene otopine pokušava dobiti jednaka otopina na obje strane.
Polupropusna membrana (semipermable membrane) – obično tanki organski film omogućava prolaz jednih iona ili materijala, a spriječava prolaz drugih. U elektrodijalizi polupropusna membrana omogućit će prolaz samo kationima. Kod reverzne osmoze, membrana spriječava prolaz najveći dio otopljenih supstanci, ali omogućava prolaz vodi.

Reverzna osmoza (reverse osmosis) – proces obrnut od prirodnog procesa osmoze, tj. otopina koja prolazi kroz polupropusnu membranu biva razvodnjena.
Regeneracija (regeneration) – proces povratka iona u iskoristivo stanje nakon što je prethodno ionski osiromašen/iskorišten.
Željezo (iron) – često ga možemo pronaći u vodi iz podzemnih izvora/zaliha, predstavlja nepoželjan element u vodnoj opskrbi radi uzrokovanja promjene boje i okusa nakon oksidacije.